ceo maeo

นายสมคิด  ศรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

งานสำนักงานปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

KK

 

# กิจกรรม อบต.แม่อ้อ #

# ข่าวประชาสัมพันธ์ #

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ละแบบ)

ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ละแบบ)

13 พฤษภาคม 2563

    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (โฉนด)  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (น.ส.3 และ น.ส.3ก)  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่มีเอกสารสิทธิ์)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ปรับปรุงเลขที่ตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อในแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง ปรับปรุงเลขที่ตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อในแผนอัตรากำลัง 3 ปี

14 พฤษภาคม 2562

บัญชีปรับปรุงเลขที่ตำแหน่งพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

30 เมษายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564            สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง   สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

30 เมษายน 2562

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ  เรื่อง   สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564            สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล...

แจ้งกำหนดการโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลแม่อ้อ

แจ้งกำหนดการโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลแม่อ้อ

26 เมษายน 2562

ตารางกำหนดการโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลแม่อ้อ      

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

25 มีนาคม 2562

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562    

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

24 ธันวาคม 2561

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

18 ธันวาคม 2561

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1)

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

07 ธันวาคม 2561

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

เชิญชวนชาวตำบลแม่อ้อร่วมกันบริจาคมือถือที่ไม่ใช้แล้ว  ตามโครงการ " มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา "

เชิญชวนชาวตำบลแม่อ้อร่วมกันบริจาคมือถือที่ไม่ใช้แล้ว ตามโครงการ " มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา "

07 ธันวาคม 2561

             เชิญชวนชาวตำบลแม่อ้อร่วมกันบริจาคมือถือที่ไม่ใช้แล้ว ชำรุด เสียหาย ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเ...

การคัดแยกขยะมูลฝอย ด้วยหลัก 3Rs

การคัดแยกขยะมูลฝอย ด้วยหลัก 3Rs

04 ธันวาคม 2561

      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ลดปริมาณขยะตามหลักการ 3ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่" เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่อ้อได้ช่วยลดปริมาณขยะจากต้นทาง และรู้...

ประกาศข่าวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

ประกาศข่าวการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียตอบแบบวัดการรับรู้ ITA

27 พฤศจิกายน 2561

     เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียตอบแบบวัดการรับรู้ ITA     รายชื่อจำนวนผู็มีส่วนได้เสียภายนอก 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

07 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)  

เส้นทางศักดิ์สิทธิ์พิชิต 9 วัด

เส้นทางศักดิ์สิทธิ์พิชิต 9 วัด

08 ตุลาคม 2561

  จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมจาริกแสวงบุญ ในเส้นทางศักดิ์สิทธิ์พิชิต 9 วัด ณ ศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง ของจังหวัดเชียงรา...

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

06 สิงหาคม 2561

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

ขอเชิญชวนท่องเที่ยวอำเภอพาน ภายใต้โครงการ "เมืองพาน เมืองผ่านต้องแวะ

ขอเชิญชวนท่องเที่ยวอำเภอพาน ภายใต้โครงการ "เมืองพาน เมืองผ่านต้องแวะ

03 สิงหาคม 2561

        ขอเชิญชวนท่องเที่ยวอำเภอพาน สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศึกษา ร้านอาหารขึ้นชื่อประจำอำเภอ รวมไปถึงร้านของฝากของที่ระลึกจากเมืองพาน ภายใต...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

23 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 1)

«
»
ความรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทาฯ

ความรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทาฯ

09 มีนาคม 2563

ความรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ                  การใช้ก๊าซหุงต้มให้ปลอดภัย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ร...

โรคระบาดที่ควรรู้ และการเฝ้าระวัง

โรคระบาดที่ควรรู้ และการเฝ้าระวัง

28 มิถุนายน 2558

    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012    โรคไข้เลือดออก    โรคไวรัสอีโบล่า    โรคมือปากเท้าเปื่อย    โรคไข้หวัดนก H5N1  การฉีดวัคซีนคอต...

พระเจ้าบุ วัดม่อนป่าสัก

พระเจ้าบุ วัดม่อนป่าสัก

22 พฤษภาคม 2557

  เชิญเที่ยวงาน "เก้าเป็ง" ในวันที่ 1 มิถุนายน วัดม่อนป่าสัก (พระเจ้าบุ)     ประวัติความเป็นมา พระเจ้าบุ                      &nbs...

พระธาตุกู่แก้ว

พระธาตุกู่แก้ว

05 พฤษภาคม 2557

  เชิญเที่ยวงาน "สรงน้ำพระธาตุกู่แก้ว" ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558       พระธาตุกู่แก้ว ตั้งอยู่เขตบ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ ๑๐ เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลแม่อ้อ ตั้งอยู่บนยอด...

«
»

# ประกาศประกวดราคา/สอบราคา/ตกลงราคา(เกินแสนบาท) #

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด

17 เมษายน 2563

ราคากลางงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด ราคากลาง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง

17 เมษายน 2563

ราคากลางงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายด้านข้างแบบ4 หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

โครงการก่อสร้างรางระบายด้านข้างแบบ4 หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

17 เมษายน 2563

ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายด้านข้างแบบ4 หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายด้านข้างแบบ4 หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว

โครงการก่อสร้างรางระบายด้านข้างแบบ4 หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว

17 เมษายน 2563

ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายด้านข้างแบบ4 หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ราคากลาง

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ

17 เมษายน 2563

ราคากลางงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง เชื่อมตำบลเจริญเมือง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง เชื่อมตำบลเจริญเมือง

16 เมษายน 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง เชื่อมตำบลเจริญเมือง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้

01 เมษายน 2563

ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ

01 เมษายน 2563

ราคากลางงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย

01 เมษายน 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย ราคากลาง

โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง

โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง

10 มกราคม 2563

ราคากลางงานต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง ราคากลาง

โครงการปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ

โครงการปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ

10 มกราคม 2563

ราคากลางงานปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย

10 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว

10 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

09 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ราคากลาง

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก

09 มกราคม 2563

ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง

06 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง ราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ

06 มกราคม 2563

ราคากลางงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ ราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย

06 มกราคม 2563

ราคากลางงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง

06 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

06 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้

06 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

03 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  บ้านแม่อ้อหลวง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง

03 มกราคม 2563

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  บ้านแม่อ้อหลวง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  บ้านแม่แก้วเหนือ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแม่แก้วเหนือ

22 พฤศจิกายน 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  บ้านแม่แก้วเหนือ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง

05 พฤศจิกายน 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11  บ้านแม่อ้อหลวง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง

05 พฤศจิกายน 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  บ้านปอเรียง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน

05 พฤศจิกายน 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

19 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย

19 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง

19 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง

19 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง ราคากลาง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ

14 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ

14 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก

09 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่อ้อนอก ราคากลาง

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ

โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ

09 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย

โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย

09 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย ตำบลแม่อ้อ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน

09 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่อ้อใน ต.แม่อ้อ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ

09 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า

โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า

07 สิงหาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง

31 กรกฎาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ต.แม่อ้อ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

30 กรกฎาคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ ต.แม่อ้อ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง

20 มิถุนายน 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง ต.แม่อ้อ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา

20 มิถุนายน 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา ต.แม่อ้อ ราคากลาง

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6

08 พฤษภาคม 2562

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อ้อ ราคากลาง

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7

08 พฤษภาคม 2562

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อ้อ ราคากลาง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง

22 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านแม่แก้วรุ่งเรือง หมู่ที่ 14

04 กุมภาพันธ์ 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย เชื่อม หมู่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง  ราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13 ถนนสายวันพระธาตุคือเวียง - พระบาทสี่ร้อย

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13 ถนนสายวันพระธาตุคือเวียง - พระบาทสี่ร้อย

04 กุมภาพันธ์ 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  บ้านสันป่าเมา สายวัดพระธาตุคือเวียง-พระบาทสี่ร้อย ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6 เชื่อม บ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6 เชื่อม บ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13

04 กุมภาพันธ์ 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง เชื่อม หมู่ 13 บ้านสันป่าเมา  ราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย8 บ้านแม่อ้อหลวง หมู่ 11

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย8 บ้านแม่อ้อหลวง หมู่ 11

01 กุมภาพันธ์ 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง ซอย8 ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง เชื่อมตำบลเจริญเมือง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง เชื่อมตำบลเจริญเมือง

09 มกราคม 2562

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง เชื่อม ตำบลเจริญเมือง  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง

02 สิงหาคม 2561

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง ตำบลแม่อ้อ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย

25 กรกฎาคม 2561

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงชัย ตำบลแม่อ้อ  ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา

03 กรกฎาคม 2561

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา ตำบลแม่อ้อ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ

03 กรกฎาคม 2561

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแม่อ้อ ตำบลแม่อ้อ ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบตอกเสาเข็ม

09 มกราคม 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี...

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อ้อนอก  หมู่ที่ 2

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อ้อนอก หมู่ที่ 2

25 ตุลาคม 2560

  ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่อ้อนอก  หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อ้อ  ราคากลาง

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 11

23 สิงหาคม 2560

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง   ราคากลาง รายการประมาณการก่อสร้าง (1)  (2...

ประกาศราคากลาง จำนวน 2 โครงการ

01 สิงหาคม 2560

  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศราคากลาง  จำนวน 2 โครงการ รายละเอียด   1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา ราคากลาง ตาราง ปปช01 &nb...

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17

18 กรกฎาคม 2560

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านแม่แก้วพัฒนา ตำบลแม่อ้อ    ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9

18 กรกฎาคม 2560

  ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย ตำบลแม่อ้อ  อำเภอพาน ราคากลาง  

การประกาศราคากลาง  จำนวน 3 โครงการ

การประกาศราคากลาง จำนวน 3 โครงการ

12 กรกฎาคม 2560

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศราคากลาง  จำนวน 3 โครงการ รายละเอียด   1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย ราคากลาง ตาราง ปปช01  ...

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

12 กรกฎาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เปิดเผยราค...

เปิดเผยราคากลาง

12 กรกฎาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่องเปิดเผยราคากลาง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ รายละเอียดเปิดเผยราคากลาง ----------------...

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 และหมู่ 10

11 กรกฎาคม 2560

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศราคากลาง  จำนวน 2 โครงการ รายละเอียด 1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด สายขึ้นพระธาตุผาช้างมูบ ราคากลาง ตาราง ป...

โครงการค่าจ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6

21 มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง  เปิดเผยราคากลาง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศราคากลางจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการค่าจ้างก่อสร้างฝายคอน...

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด 2 ช่อง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

24 มีนาคม 2560

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด 2 ช่อง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านปอเรียง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 286,000 บาท ตารางแสดงงบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้...

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19

24 มีนาคม 2560

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน (รางตัวยู) หมู่ที่ 19 บ้านแม่แก้ว ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  งบประมาณ 250,000 บาท ตารางแสดงงบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้า...

สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ปิกอัพแบบดับเบิ้ลแค็บดีเซล)

24 มีนาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง  สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ปิกอัพแบบดับเบิ้ลแค็บดีเซล)  ชนิดยกสูง  ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน...

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ภายในที่ทำการ อบต.แม่อ้อ

28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย ******************************************* ราคากลาง ปปช01 ตกลงจ้างโครงการก่อสร้าง

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่อ้อ

17 กุมภาพันธ์ 2560

     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่ออาคารอเนกประสงค์ อบต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เขียงราย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท...

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 13 ตำบลแม่อ้อ

13 กุมภาพันธ์ 2560

  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 13 ตำบลแม่อ้อ องค์การบริหารส่วนจำบลแม่อ้อมีึความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้า...

ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ ตำบลแม่อ้อ

19 ธันวาคม 2559

ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ ตำบลแม่อ้อ *********************   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะประกาศจ้างโครงการก่อสร้างระบบปร...

ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดงชัย หมู่ 8

19 ธันวาคม 2559

ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8 บ้านดงชัย ตำบลแม่อ้อ   ****************************** ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะประกาศจ้างโครงการก่อสร้างระ...

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านอบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 8

10 ตุลาคม 2559

ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการดังนี้ 1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่แ...

«
»
8787
news
KK
121312
10727117 814994811877221 669280874 o
LostFile JPG 14184696
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้3
เมื่อวานนี้6
สัปดาห์นี้3
เดือนนี้361
ทั้งหมด33747
QR-Code

ประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อ้อ

facebook