งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

logo-maeo

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

img18

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร อบต.แม่อ้อ

 1) นโยบายด้านเศรษฐกิจ สู่เป้าหมาย”ต้นแบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองแบบครบวงจร”

2) นโยบายด้านสังคม สู่เป้าหมาย “ต้นแบบการพึ่งตนเองแบบครบวงจร”
3) นโยบายด้านการเมืองสู่เป้าหมาย “ต้นแบบการพึ่งตนเองแบบครบวงจร”
4) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5) พัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
6) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
7) ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
8) บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9) ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ
10) สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
11) จัดระบบการป้องกันภัยธรรมชาติ
12) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้2
เมื่อวานนี้24
สัปดาห์นี้89
เดือนนี้510
ทั้งหมด44624
QR-Code