งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

logo-maeo

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

img19

 

 
img17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 2565
img14 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
img14 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ
img14 รายงานประมาณการรายรับ
img14 รายงานประมาณการรายจ่าย
img14 แผนงานบริหารงานทั่วไป
img14 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
img14 แผนงานการศึกษา
img14 แผนงานสาธารณสุข
img14 แผนงานสังคมสงเคราะห์
img14 แผนงานเคหะและชุมชน
img14 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
img14 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
img14 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
img14 แผนงานการเกษตร
img14 แผนงานงบกลาง
img14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
img14 ภาคผนวก
 
img17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 2564
img14 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
img14 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ 
img14 รายงานประมาณการรายรับ
img14 รายได้จัดเก็บเอง
img14 รายงานประมาณการรายจ่าย
img14 แผนงานบริหารงานทั่วไป
img14 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
img14 แผนงานการศึกษา
img14 แผนงานสาธารณสุข
img14 แผนงานสังคมสงเคราะห์
img14 แผนงานเคหะและชุมชน
img14 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
img14 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
img14 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
img14 แผนงานการเกษตร
img14 แผนงานงบกลาง
img14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
img14 ภาคผนวก
 
img17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 2563
img14 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
img14 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ
img14 รายงานประมาณการรายรับ
img14 รายได้จัดเก็บเอง
img14 รายงานประมาณการรายจ่าย
img14 แผนงานบริหารงานทั่วไป
img14 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
img14 แผนงานการศึกษา
img14 แผนงานสาธารณสุข
img14 แผนงานสังคมสงเคราะห์
img14 แผนงานเคหะและชุมชน
img14 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
img14 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
img14 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
img14 แผนงานการเกษตร
img14 แผนงานงบกลาง
img14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
img14 ภาคผนวก
 
img17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 2562
img14 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
img14 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ
img14 รายงานประมาณการรายรับ
img14 รายได้จัดเก็บเอง
img14 รายงานประมาณการรายจ่าย
img14 แผนงานบริหารงานทั่วไป
img14 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
img14 แผนงานการศึกษา
img14 แผนงานสาธารณสุข
img14 แผนงานสังคมสงเคราะห์
img14 แผนงานเคหะและชุมชน
img14 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
img14 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
img14 แผนงานการเกษตร
img14 แผนงานงบกลาง
img14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
img14 ภาคผนวก
 
 img17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 2561
img14 ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
img14 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ
img14 รายงานประมาณการรายรับ
img14 รายได้จัดเก็บเอง
img14 รายงานประมาณการรายจ่าย
img14 แผนงานบริหารงานทั่วไป
img14 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
img14 แผนงานการศึกษา
img14 แผนงานสาธารณสุข
img14 แผนงานสังคมสงเคราะห์
img14 แผนงานเคหะและชุมชน
img14 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
img14 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
img14 แผนงานการเกษตร
img14 แผนงานงบกลาง
img14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
img14 ภาคผนวก
 
8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้2
เมื่อวานนี้24
สัปดาห์นี้89
เดือนนี้510
ทั้งหมด44624
QR-Code