งานสำนักปลัด

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายงาน/ประกาศ/คลังความรู้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ติดต่อเรา

Login Form

icon1

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในตาบลแม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง จานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 305,000 บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 11 ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว
80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่อ้อกาหนด พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 154,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ปริมาณกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่อ้อ กาหนด พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 151,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านสันป่าเมา หมู่ที่ 13 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการ อบต.แม่อ้อ

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณที่ทำการ อบต.แม่อ้อ

บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าเมา หมู่ 13

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่อ้อ
เรื่อง ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าเมา หมู่
13
ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

 

8787
news
PASE1
ZERO
10727117 814994811877221 669280874 o
 0002112
b12-1
-1
SJC 300x250

004

วันนี้16
เมื่อวานนี้18
สัปดาห์นี้76
เดือนนี้115
ทั้งหมด43759
QR-Code