ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบูรณ์ มาลารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นางนิชกานต์ สินานัท
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นายณัฐธัญ อาทะจา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางชญาดา ตรงต่องาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวรรณ โยปินตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสกุลนา ใจมิภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา