ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

หน่วยตรวจสอบภายใน
ผังกำหนดผู้รับผิดชอบงาน ตรวจสอบภายใน
นายสมบูรณ์ มาลารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นางสาววลัยพร อุปาระ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน