Mae-o.go.th

ไหว้สาพระเจ้าบุคู่บ้าน นมัสการพระธาตุกู่แก้วศักดิ์สิทธิ์

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกระบวนงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6พ.ศ.2552 ส่วนที่ 3 เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด