www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ในหมู่ที่1 บ้านแม่อ้อใน และหมู่ที่5 บ้านจำผักกูด

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ในหมู่ที่1 บ้านแม่อ้อใน และหมู่ที่5 บ้านจำผักกูด

วันอาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น.
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ พร้อมด้วยเลขานุการ และที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ในหมู่ที่1 บ้านแม่อ้อใน และหมู่ที่5 บ้านจำผักกูด เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน ให้มีความสวยงาม ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยต่อการสัญจร การซ่อมแซมคลองส่งน้ำให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการไหลของน้ำที่จะมาในฤดูฝนที่จะถึงนี้ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอื่นๆ ของพี่น้องในชุมชนต่อไป
     อีกทั้งยังร่วมรณรงค์ “โครงการคัดแยกขยะ” ของหมู่ที่5 บ้านจำผักกูด เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในหมู่บ้านให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด