www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาจากของทรัพยากรที่มีอยู่ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ