หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

ผังกำหนดผู้รับผิดชอบงาน ตรวจสอบภายใน
นายสมบูรณ์ มาลารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นางสาววลัยพร อุปาระ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด