www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

ผังกำหนดผู้รับผิดชอบงาน ตรวจสอบภายใน
นายสมบูรณ์ มาลารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นางสาววลัยพร อุปาระ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด