www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

  ส่วนที่ 1

  ส่วนที่ 2

  ส่วนที่ 3      [3.2]

  ส่วนที่ 4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
  ส่วนที่ 1

  ส่วนที่ 2

  ส่วนที่ 3      [3.2]      [3.3]  

  ส่วนที่ 4  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติมฉบับที่1 พ.ศ.2562  
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 พ.ศ.2563 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 พ.ศ.2563 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 2  พ.ศ.2563 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3  พ.ศ.2563 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 3  พ.ศ.2563 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4  พ.ศ.2563 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 4  พ.ศ.2563 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไขครั้งที่ 1  พ.ศ.2563 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไขครั้งที่ 2  พ.ศ.2563 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  แก้ไขครั้งที่ 3  พ.ศ.2563 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   เพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2563
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   เพิ่มเติมครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ
  ส่วนที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ

  ส่วนที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   เพิ่มเติมครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 
   ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ 

   ส่วนที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนเเปลงครั้งที่ 8 พ.ศ.2565 
  ประกาศบังคับใช้เเละรายละเอียดเเผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติมครั้งที่ 10 พ.ศ.2565 
  ประกาศบังคับใช้เเละรายละเอียดเเผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   เเก้ไขครั้งที่ 4  พ.ศ.2565 
  ประกาศบังคับใช้เเละรายละเอียดเเผนพัฒนาฯ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   เเก้ไขครั้งที่ 5  พ.ศ.2565  
  ประกาศการบังคับใช้แผนพัฒนาฯ 

  ส่วนที่ 1

 

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด