ศูนย์ดำรงธรรมตำบลแม่อ้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

1.หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน

2.แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ / ร้องเรียน

3.แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารล่าสุด