www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

นายธีระพงษ์ เผ่ากา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นายประสิทธิ์ อุทธโยธา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นายนิรักษ์ กันจินะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นายธีระพันธ์ กะทง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด