www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่องยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เรื่องยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2566

ประกาศ…
     สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2566 สามารถเตรียมเอกสารข้อมูลยื่นได้แล้ว ตามกำหนดการที่แนบ
– ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน สามารถชำระภายในเดือนมิถุนายน 2566
– ภาษีป้าย ตั้งแต่วันนี้-มีนาคม 2566
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด