www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566

การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 16.10 น.

     เลขานุการคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ดำเนินการชี้แจงขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ การยืมและการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในที่ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566