www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส และสำรวจฝายน้ำล้น หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ

ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส และสำรวจฝายน้ำล้น หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าส่วนราชการ และนักพัฒนาชุมชน ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับอำเภอพานในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ปรับสภาพบ้านผู้ด้อยโอกาสตำบลแม่อ้อ
     ทั้งนี้ ยังได้สำรวจฝายน้ำล้นพร้อมประตูปิดเปิดน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านแม่อ้อสันติ เนื่องจากมีการรั่วซึมแตกร้าวเกิดการชำรุด รวมถึงถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร จึงเร่งแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วน อีกทั้งยังสำรวจพื้นที่ข้างลำน้ำอ้อเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด