www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้เข้ามาเป่าบ่อบาดาล เพื่อทำความสะอาดบ่อน้ำประปาของหมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง

ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้เข้ามาเป่าบ่อบาดาล เพื่อทำความสะอาดบ่อน้ำประปาของหมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าส่วนราชการ ได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้เข้ามาเป่าบ่อบาดาล เพื่อทำความสะอาดบ่อน้ำประปาของหมู่ที่ 14 บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง
     ขอขอบคุณ นางอธิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้ส่งทีมช่างเข้ามาดูแลแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลแม้อ้อ
     
     นอกจากนี้ ได้สำรวจติดตามการวางท่อหมู่ที่ 5 บ้านจำผักกูด เพื่อทำเส้นทางในการลำเลียงน้ำจากลำน้ำคาวเข้าสู่พื้นที่ตำบลแม่อ้อ เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอต่อพี่น้องชาวเกษตรกร จึงได้เร่งแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วน
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด