www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ข้าร่วมประชุมประจำเดือน หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง และร่วมรณรงค์ “โครงการคัดแยกขยะ”

ข้าร่วมประชุมประจำเดือน หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง และร่วมรณรงค์ “โครงการคัดแยกขยะ”

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ยังได้ชี้แจงเรื่องการสำรวจอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าดำ การขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ข้างหนองบัวน้อย ถนนเพื่อการเกษตร และการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ที่จะดำเนินการก่อสร้างและแก้ไข
     อีกทั้งยังร่วมรณรงค์ “โครงการคัดแยกขยะ” เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในหมู่บ้านให้ถูกต้องตามสุขศึกษาอนามัย
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด