www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ร่วมประชุมประจำเดือน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ และสำรวจการเทซ่อมแซมฝายแบ่งน้ำ “ฝายหลวง” หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง

ร่วมประชุมประจำเดือน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ และสำรวจการเทซ่อมแซมฝายแบ่งน้ำ “ฝายหลวง” หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง

วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2566
เวลา 10.00 น.
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หมู่ที่ 3 บ้านแม่แก้วใต้ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ยังได้ชี้แจงเรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสำรวจอ่างเก็บน้ำแม่แก้ว เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคแก่เกษตรกร การขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง และการก่อสร้างรางตัวยูเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทัน
     อีกทั้งยังร่วมรณรงค์ “โครงการคัดแยกขยะ” เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในหมู่บ้านให้ถูกต้องตามสุขศึกษาอนามัย
เวลา 11.30 น.
     ได้สำรวจการเทซ่อมแซมฝายแบ่งน้ำ “ฝายหลวง” หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง เนื่องจากน้ำกัดเซาะตลิ่งแก้มฝาย ทำให้การกักเก็บน้ำลดน้อยลง จึงให้ช่างเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด