www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ลงพื้นที่สำรวจติดตามโครงการปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ลงพื้นที่สำรวจติดตามโครงการปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

วันจันทร์ ที่22 พฤษภาคม 2566
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ, ผู้อำนวยการกองช่าง, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามโครงการปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 18 บ้านทรายทอง, หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เจริญ, หมู่ที่ 4 บ้านโป่งทะลาย, หมู่ที่ 20 บ้านสักชัยทอง และหมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย เพื่อหาแนวทาง และดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ต่อไป
หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด