www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2566

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ นำโดย นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ, พ่อกำนันมานพ ยะทา กำนันตำบลแม่อ้อ, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เข้าร่วมอบรม “โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2566” เพื่อให้ความรู้และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันเหตุเผชิญภัยสาธารณภัยแก่ผู้เข้าอบรม โดยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการเกิดสาธารณภัยที่มีผลต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่อ้อ ได้ทันท่วงที และปลอดภัย
     โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก จ.ส.ต.จตุรภัทร นามเมือง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ป้องกันสาธารณภัย จาก เทศบาลตำบลเมืองพาน พร้อมทั้งทีมงานครูฝึกหน่วยดับเพลิง เทศบาลตำบลเมืองพาน

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด