www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

“โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร”

“โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร”

🪴 “ธรา” งามฉันใด “พฤกษา” ก็งามได้ฉันนั้น 🌾

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น.
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร” เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในตำบลแม่อ้อให้ตระหนักถึงความสำคัญของดินก่อนการเพาะปลูก ด้วยการตรวจวิเคราะห์ดิน รณรงค์ไม่เผาตอซังข้าว แต่ใช้วิธีการไถกลบหว่านปุ๋ยพืชสดแทน รวมถึงการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต
โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญฤทธิ์ ศรีมาปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเกษตร อำเภอพาน, นายทองพูน เฉิดสมบูรณ์ นักวิชาการเกษตรพัฒนาที่ดินเชียงราย และนายแสวง เบ็ญชา ข้าราชการบำนาญกรมการข้าว เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนเกษตรกรตำบลแม่อ้อในครั้งนี้

หมวดหมู่ข่าว
ข่าวสารล่าสุด