www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เรื่อง ร่างคำบรรยายแนวเขตและร่างแผนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ – องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เรื่อง ร่างคำบรรยายแนวเขตและร่างแผนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ – องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
     นายธีระพงษ์ เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ ปลัดตำบลแม่อ้อ และผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เพื่อเข้าร่วมชี้แจง และขอความเห็นชอบมติที่ประชุม เรื่อง ร่างคำบรรยายแนวเขตและร่างแผนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ – องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง
     ซึ่งมติในที่ประชุมได้ลงความเห็นว่า “เห็นชอบ” ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ดำเนินการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแม่อ้อในลำดับต่อไป