www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

ประวัติ อบต.แม่อ้อ

เดิมการปกครองได้ปกครองแบบระบอบ“พ่อเมือง” โดยมีพระยาเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองแล้วไปขึ้นตรงต่อเจ้านคร ตำบลแม่อ้อ ไม่ปรากฏ หลักฐานว่าขึ้นตรงต่อนครหรือเมืองอะไรเพียงแต่รู้จากผู้เฒ่าผู้แก่จดเขียนไว้ในใบลานบ้าง จำมาเล่าปากต่อปากบ้าง ขนาดของพื้นที่ที่บอกเล่านั้นไม่เฉพาะตำบลแม่อ้อในปัจจุบัน ยังกว้างไกลไปถึง ป่าแงะ ป่าแดด ดอยหัวง้ม  ฝั่งตื้นเชียงเคี่ยน ห้วยสัก (ป่าสัก) เดิมมีพ่อเมืองชื่อ

ชื่อพ่อเมือง เป็น
พระยาปุ๊ด เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองคนที่ 1
พระยาวงค์ เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองคนที่ 2
พระยาแก้ว เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองคนที่ 3
พระยาเตป(เทพ เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองคนที่ 4
พระยาเหลา เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองคนที่ 5

ต่อมาในปี 2450 ทางราชการได้เปลี่ยนฐานะการปกครองแบบระบอบ “พ่อเมือง” ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ โดยมีปลัดกิ่งอำเภอมาประจำ เรียกว่า “กิ่งอำเภอพาน” โดยตั้งที่ทำการอยู่บ้านฝั่งตื้น (ปัจจุบันบ้านฝั่งตื้นเป็นบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลม่วงคำ) ในปี พ.ศ. 2541 ทางราชการได้โอนกิ่งอำเภอเมืองพาน ไปขึ้นตรงต่ออำเภอแม่ใจเพราะอยู่ใกล้อำเภอแม่ใจมากกว่าอำเภอเมืองเชียงราย

กิ่งอำเภอพานสมัยนั้นมีไม่กี่ตำบลก็จะมี ตำบลฝั่งตื้น ตำบลหัวง้ม ตำบลแม่อ้อ เริ่มแรกผู้บริหารหรือผู้นำตำบลในสมัยนั้นเรียกว่า “พ่อแคว่นหรือเจ้าแคว่น” (ผู้บอกเล่าไม่ได้บอกว่าดำรงตำแหน่งปีไหน พ.ศ. ใด และออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่)

ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำ

ลำดับ ชื่อผู้บริหาร
ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนแรก พ่อแคว่นธรรมะลังกา
ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 2 พ่อแคว่นหนานต๊ะ บ้านแม่อ้อ
ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 3 พ่อแคว่นน้อยใจ๋ (ปัจจุบันคือ บ้านปอเรียง หมู่ที่ 7)
ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 4 พ่อแคว่นหนานธิ (ปัจจุบันคือ บ้านแม่แก้วเหนือ หมู่ที่ 10)
ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 5 พ่อแคว่นสุภา เชื้อเมืองพาน (ปัจจุบันคือ บ้านแม่แก้วกลาง หมู่ที่ 6)
ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 6 พ่อแคว่นหนานถา สุริยะวงค์ (ปัจจุบันคือ บ้านโป่งทะลาย หมู่ที่ 4)
ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 7 พ่อแคว่นน้อยสม แสนธิวัง (ปัจจุบันคือ บ้านกล้วย ตำบลสันมะเค็ด)
ผู้บริหารตำบลหรือผู้นำตำบลคนที่ 8 พ่อแคว่นน้อยติ๊บ เต็มคำ (ปัจจุบันคือบ้านกว๋าวโท้ง ตำบลสันมะเค็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นอค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 โดยยกฐานะจากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ดังนี้