www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vission)
            ภาพฝันที่อยากให้เกิด ภาพฝันที่มีฐานอยู่บนความเป็นจริง ไม่ใช่ความฝันที่เลื่อนลอยแบบไม่มีข้อมูล ฝันที่ไม่มีทางเป็นจริงได้ เป็นภาพฝันที่เมื่อบอกออกไปมีพลังไปจี้ใจ ผู้ฟัง ผู้เกี่ยวข้องให้รู้สึกฮึกเหิม มีแรงกระตุ้น มีกำลังใจ เป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากร่วมมือทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง

          วิสัยทัศน์ที่ดีเกิดจากความสามารถในการมองไกล มองกว้าง มองลึก มองทะลุข้อจำกัดของพื้นที่และเวลา มองเห็นอะไรที่คนธรรมดาอาจมองไม่เห็น คนมีข้อมูล มีความรู้ มีปัญญา สามารถมองเช่นนี้ได้ วิสัยทัศน์ที่เกิดจากคนที่คิดเป็น คิดเป็นเพราะมีหลักคิดที่ดี มีปัญญาที่แหลมคม ปัญญาที่หมายถึง หลักการที่ถูกต้องดีงาม เป็นอะไรที่พัฒนาได้ เรียนรู้ได้สำหรับคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

          จุดมุ่งหมายในการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต คือ แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรสู่สากล

เป้าประสงค์ (Purpose)
          เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนทั้งตำบล โดยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อความเข้มแข็งของตำบล

ภารกิจ (Mission)
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลุ่มอาชีพการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลแม่อ้อเองอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกันระหว่างกลุ่มผู้ผลิตภายในตำบลเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3) ส่งเสริม สนับสนุน โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนในตำบล
4) ส่งเสริม สนับสนุน การแปรรูปสินค้าการเกษตร
5) ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการน้ำอุปโภค บริโภค ทั้งตำบลอย่างมีระบบและมีคุณภาพ
6) ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
7) ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ และรื้อฟื้น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างมั่นคง ถาวร
8) ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน
9) จัดการด้านการศึกษา เรียนรู้ แก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเข็มแข็ง ทางด้านความคิด ความรู้เทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
10) ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะที่จำเป็นและเร่งด่วนอย่างทั่วถึง
11) จัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี
12) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบ
13) ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายทุกเพศ ทุกวัยมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทั่วถึง