www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

นายสมบูรณ์ มาลารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นางนิชกานต์ สินานัท
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นายณัฐธัญ อาทะจา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสมพร ทรินทร์
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนภัสนันท์ วงค์ตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวัลลี ไชยวงค์
นักทรัพยากรบุคคล
นางนิภาพร ศรีวงค์
นักจัดการงานทั่วไป
นายเกรียงไกร ปลีคำ
นักพัฒนาชุมชน
พ.จ.อ.ยงยุทธ คำเขื่อน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวรัตนาภรณ์ ขัดมัน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางนันทิชา ติ๊บมา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายรัชพล แสนริน
ผช.นักพัฒนาชุมชน
นางสาวธารทิพย์ พุทธวงค์
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายชนะพล จันทร์ติ๊บ
พนักงานขับรถ
นายสุทัศน์ ปวงใจ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาววิจิตรา จันทิมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอำภา รีนยศ
คนงาน
นายวิรุฬห์สิน คำน้อย
คนงาน
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด