กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

นางชญาดา ตรงต่องาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางลักขณา พินิจอักษร
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นางสาวนิภาพร ยิ้มนวล
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวรำพึง นันต๊ะภาพ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางอัณศยา มาจันทร์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
นางฐิติชญา หอมญาติ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิชญาณีย์ ยะทา
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจุฑาทิพย์ วิจิตราภรณ์
คนงาน
นางสาวธิดารัตน์ ปวนสิงห์
คนงาน
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด