กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

นายสมบูรณ์ มาลารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายคมศักดิ์ ขันตี
นักวิชาการศึกษา
นางทัศนีย์ พุทธวงค์
ครู
นางสาวนรีรัตน์ โยทา
ครู
นาเกสร จันทร์นวล
ครู
นางวิมล มาลัย
ครู
นางสาวปราณี ติ๊บมา
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางจำเริญ กันจินะ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวสิรินยา ใจวงค์
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวพียากร พุทธวงค์
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวศรัณยธร กันจินะ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวพรรณเพ็ญ พุทธวงค์
คนงาน
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด