www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

นายสมบูรณ์ มาลารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายคมศักดิ์ ขันตี
นักวิชาการศึกษา
นางทัศนีย์ พุทธวงค์
ครู
นางสาวนรีรัตน์ โยทา
ครู
นาเกสร จันทร์นวล
ครู
นางวิมล มาลัย
ครู
นางสาวปราณี ติ๊บมา
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางจำเริญ กันจินะ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวสิรินยา ใจวงค์
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวพียากร พุทธวงค์
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวศรัณยธร กันจินะ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวพรรณเพ็ญ พุทธวงค์
คนงาน
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด