www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

นายวรรณ โยปินตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ
นายช่างโยธา
นายศักดิ์ทวี เมืองดี
นายช่างไฟฟ้า
นายสรรค์พัชร์ ศิริคำน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ
นายมาฬิศร์ แตงทอง
ผช.นายช่างโยธา
นายเกรียงศักดิ์ พุทธวงค์
ผช.ช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)
นายดำรงค์รักษ์ หม้อฤชัย
พนักงานขับรถ
นางสาวเบญจวรรณ ปวงใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพิชญะ นันตา
คนงาน
นางณัฐพร คำยอด
คนงาน
นายสมหมาย พุทธวงค์
คนงาน
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด