กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

นายวรรณ โยปินตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณรงค์ศักดิ์ บ้านสระ
นายช่างโยธา
นายศักดิ์ทวี เมืองดี
นายช่างไฟฟ้า
นายสรรค์พัชร์ ศิริคำน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ
นายมาฬิศร์ แตงทอง
ผช.นายช่างโยธา
นายเกรียงศักดิ์ พุทธวงค์
ผช.ช่างก่อสร้าง (ผู้มีทักษะ)
นายดำรงค์รักษ์ หม้อฤชัย
พนักงานขับรถ
นางสาวเบญจวรรณ ปวงใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพิชญะ นันตา
คนงาน
นางณัฐพร คำยอด
คนงาน
นายสมหมาย พุทธวงค์
คนงาน
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด