www.mae-o.go.th
แม่อ้อน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ำ นำการศึกษา พาเกษตรกรสู่สากล

โทรศัพท์

0-5316-0816

199 หมู่ 6 บ้านแม่แก้วกลาง ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

หัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

นายสมบูรณ์ มาลารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นางนิชกานต์ สินานัท
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
นายณัฐธัญ อาทะจา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางชญาดา ตรงต่องาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวรรณ โยปินตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมบูรณ์ มาลารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวสารล่าสุด